电子商务品牌使用 ChatGPT 进行个性化电子邮件营销的 5 种方式

2023-04-19T16:55:21+02:00

电子邮件 营销 is een van de belangrijkste hulpmiddelen voor bedrijven geweest om in contact te komen met prospects en klanten en de verkoop naar het niveau te brengen dat nodig is voor groei en expansie. In 2023 zal de concurrentie echter uitdagender zijn dan ooit. Consumenten ontvangen dagelijks tientallen emails, waardoor het moeilijk is om op te vallen met routinematige berichten. Gepersonaliseerde email marketing biedt levensvatbare oplossingen voor de meeste marketing problemen door de betrokkenheid en conversiepercentages te verhogen. Daarom hebben de meeste merken hun marketingstrategie in deze richting verschoven en blijven ze zoeken naar meer opties om hun personalisatie-inspanningen te verbeteren. ChatGPT, een groot taalmodel gemaakt door OpenAI, is zo’n optie waarop 电子商务 品牌可以依靠它来帮助自己在拥挤的收件箱中脱颖而出。

为什么个性化电子邮件营销如此重要?

2023年 全球电子邮件用户数量预计将超过40亿,而电子邮件交易量预计将达到$ 110亿。电子邮件营销可能是当今最有利可图、最容易获得的营销渠道,这增加了电子商务品牌在客户收件箱中建立稳固影响力的压力。如果您的公司希望使用此平台建立持久的关系,则必须进行个性化电子邮件营销。还有 个性化 应扩展到电子邮件的各个方面,包括内容、主题行甚至电子邮件的时间安排。未能彻底个性化的电子邮件活动将导致电子邮件无法打开和收入流停止。

另一方面,完善电子邮件个性化会带来许多好处。由于个性化电子邮件的打开率和点击率明显高于通用电子邮件,因此公司可以增加与客户和潜在客户的互动。更高的交互频率和质量将带来更多的转化,并最终带来更多的销售和收入。更重要的是,个性化电子邮件营销是确保客户忠诚度的好方法。通过不断向客户表明您的公司了解他们的偏好并愿意适应他们的特质,可以培养宝贵的信任感。鉴于客户获取成本不断上升,投资于发展客户信任和忠诚度将防止客户流失并确保收入流不被中断。这就是为什么电子邮件个性化应该成为每个电子商务品牌 2023 年宏伟计划的一部分。

ECOMMERCE 品牌如何使用 CHATGPT 来个性化电子邮件营销活动?

人工智能 (AI) 现在几乎是每个行业的热门话题,而 ChatGPT 是其中大部分对话的中心。 聊天GPT 于 2022 年 11 月推出,以其令人难以置信的功能令电子商务领域内外的许多专业人士惊叹不已。这种新的语言模式非常通用,它的众多电子商务用途之一是创建高度个性化的电子邮件营销活动。

以下是使用 ChatGPT 提供您的客户将欣赏的个性化水平的五种绝佳方式:

个性化产品推荐VELINGEN

在您的电子邮件中包含定制的产品推荐是让客户对您公司的信息感兴趣的众多万无一失的方法之一。 ChatGPT 具有分析能力,可以分析大量客户数据,并为品牌提供针对其客户的个性化产品推荐。据埃森哲称,91% 的消费者更有可能购买提供个性化优惠和推荐的品牌。因此,通过 ChatGPT 负责您的产品推荐,您可以期待更高的参与度和转化率。

人工智能使用协同过滤、基于内容的过滤或两者的混合来生成这些产品推荐。协同过滤是一种分析客户行为并将其与具有类似行为的其他客户进行比较的技术。然后可以根据相似的兴趣将其他客户购买的产品推荐给索引客户。这种方法对于尚未从某个品牌进行足够购买的人特别有用。对于具有既定购买历史的客户,基于内容的过滤可能更可取。在这里,以前购买的特征,如颜色和品牌,被用来推荐类似的产品。两种技术的混合可用于更准确的推荐,从而改进您的个性化电子邮件营销策略。

个性化电子邮件主题行

电子邮件的主题行是收件人在收到新电子邮件时首先看到的内容,并且通常决定他们是否打开电子邮件。优秀的主题行应该是个性化的;当根据个人兴趣量身定制时,他们可以将打开率提高 26%。 ChatGPT 可以建议与个人偏好和兴趣相关的主题行,从而使您的个性化电子邮件营销活动更加有效。

ChatGPT 可以使用三种主要技术之一来生成这些电子邮件主题行。使用自然语言处理 (NLP),ChatGPT 可以分析客户数据以深入了解客户,然后生成参考客户兴趣的主题行。情绪分析也很有帮助。人工智能可以分析数据以确定客户的情绪。然后生成 Versubject 行以匹配收件人的心情,从而增加参与和转换的可能性。最后,ChatGPT 可以使用个性化令牌将姓名、位置或最近购买的个人信息插入到预定的主题行中。

个性化的电子邮件内容

创建定制内容对于您的个性化电子邮件营销计划至关重要。个性化的电子邮件内容将增加客户与公司的互动,最终带来更多利润。 Experian 甚至表示,个性化电子邮件的交易率是非个性化电子邮件的六倍。 ChatGPT 可以分析您所有的客户数据,并使用人工智能技术生成适合每个收件人的电子邮件内容。这可以通过生成自然语言来实现,这使得它可以为每个客户创建人性化、相关且引人入胜的文本。 ChatGPT 还可以使用动态内容创建内容,以显示不同客户的不同内容、推荐或报价。

优化的电子邮件活动

个性化的电子邮件营销活动很少从一开始就完美无缺。他们通常需要定期审查和更新以提高 KPI,例如打开率、点击率和转化率。 ChatGPT 是一款出色的工具,可用于分析正在运行的活动、评估其绩效并提供丰富的见解以提高其有效性。因此,ChatGPT 可以向您展示如何优化它,从而使您的品牌更接近电子邮件营销活动的目标。

ChatGPT 可以改进电子邮件营销活动的许多方面。例如,它可以分析打开率较低的活动,并建议更具吸引力或个性化的主题行。同样,它可以推荐更有吸引力的内容和有针对性的优惠,作为低点击率的解决方案。 ChatGPT 还可以帮助公司改进电子邮件发送时间以提高参与度指标。使用时间序列分析和预测分析等技术,人工智能可以建议最佳时间,以便发送给客户的电子邮件在最合适和最相关的时间到达。这可能是提高投资回报率的绝佳方式,因为个性化的电子邮件时间安排可以将打开率和点击率分别提高 26% 和 22%。

对客户问题的个性化回答

电子邮件个性化应扩展到回答客户问题。当品牌为客户问题提供个性化答案时,它有助于提供积极的客户体验。 ChatGPT 可以为通过电子邮件提出的问题提供个性化的答案,从而确保您的品牌与其客户之间的联系保持牢固。它可以使用 NLP 和情感分析来理解问题、自然语言生成、动态内容来生成答案,以及机器学习来随着时间的推移提高答案的质量。

简而言之,个性化电子邮件营销是品牌想要在 2023 年及以后从竞争对手中脱颖而出的必要条件。 ChatGPT 已成为提高电子邮件活动能力的可靠工具。尽管还处于早期阶段,但它已经具备了出色的功能,适合您的电子商务品牌使用。立即利用 ChatGPT 的潜力,观察您的电子邮件营销统计数据飞速增长。

 

Ga naar de bovenkant